Santana

Santana Past Shows 1974

Date City Venue Setlist
December 5, 1974 Nagoya, Japan
December 6, 1974 Wakayama, Japan
December 7, 1974 Osaka, Japan
December 8, 1974 Tokyo, Japan
December 9, 1974 Tokyo, Japan
December 10, 1974 Tokyo, Japan
December 11, 1974 Kyoto, Japan
December 12, 1974 Osaka, Japan
December 13, 1974 Hiroshima, Japan
December 14, 1974 Fukuoka, Japan