Santana

Santana Past Shows

Date City Venue Setlist
December 29, 1969 Miami, FL
December 27, 1969 Miami, FL
December 21, 1969 San Francisco, CA
December 20, 1969 San Francisco, CA
December 19, 1969 San Francisco, CA
December 18, 1969 San Francisco, CA
November 29, 1969 Phoenix, AZ
November 27, 1969 Salt Lake City, UT
November 26, 1969 Denver, CO
November 22, 1969 Romulus, MI
November 21, 1969 Romulus, MI
November 15, 1969 Cambridge, MA
November 14, 1969 Cambridge, MA
November 13, 1969 Cambridge, MA
November 12, 1969 New York, NY
November 11, 1969 New York, NY
November 9, 1969 Washington, DC
November 8, 1969 New York, NY
November 7, 1969 New York, NY
November 1, 1969 Pittsburgh, PA